Tietosuojaseloste

0194068-6

 1. Rekisterin pitäjä
  SKIPA Kiinteistöpalvelut Oy, 0194068-6
  puh: 09  859 881
  www.skipa.fi
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Henkilöstöön liittyen:
  Shabila Rautiainen, toimitusjohtaja
  shabila.rautiainen@skipa.fi

  Palveluita ostaviin tahoihin liittyen:
  Shabila Rautiainen, toimitusjohtaja
  shabila.rautiainen@skipa.fi
 3. Rekisterin nimi
  Työntekijärekisteri
  Asiakas- /kohderekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Työntekijärekisteri: Työsuhteeseen liittyvät asiat                                                                                                                                                                                       Asiakas- /kohderekisteri: Palvelusopimusten edellyttämät velvoitteet
 5. Rekisterin tietosisältö
  Työntekijärekisteri:
  Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjään joko määräaikaisessa tai toistaiseksi voimassa olevassa
  työsuhteessa olevia henkilöitä.
  Henkilöistä kerätään ja tallennetaan seuraavia työsuhteen hoitoon liittyviä tietoja: nimi,
  henkilötunnus, osoite, pankkiyhteys- ja ennakonpidätystiedot palkan maksua varten.
  Lisäksi työsuhteen alussa kirjataan peruskoulutustiedot sekä työsuhteen aikana ammatillista
  lisäkoulutusta koskevat tiedot.
  Asiakas-/kohderekisteri:
  Kyseisessä rekisterissä olevat ovat palvelusopimussuhteessa olevia yksittäisiä asuntoosakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä ja liikekiinteistöjä.
  Em. palveluiden ostajista kerätään ja tallennetaan palvelusopimuksen velvoitteiden hoitoon
  tarvittavat perustiedot: nimi, osoite, y-tunnus sekä laskutusosoite- ja pankkiyhteystiedot.
  Lisäksi tallennetaan asiakasyhtiön asioita hoitavan tahon yhteystiedot, isännöintiyhteisö ja
  isännöitsijä.
  Palvelusopimuksen sisällöstä riippuen kerätään ja tallennetaan myös sopimuskohteessa
  osakkaina/asukkaina olevien henkilöiden tiedot, mikäli sopimusvelvoitteiden täyttäminen
  sitä vaatii / edellyttää. Kerättäviä ja tallennettavia tietoja ovat nimi, hetu, osoite ja lisäksi
  myös henkilön ilmoittamat muut yhteystiedot, esim. puh.nro ja sähköpostiosoite.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Työsuhdeasioiden hoitoon tarvittavat/rekisteröitävät tiedot saadaan pääsääntöisesti
  työntekijältä itseltään. Lisäksi rekisteröidään viranomaisilta mahdolliset saatavat esim.
  palkanmaksua koskevat maksukiellot tms.
  Asiakas- /kohderekisterin tiedot saadaan palvelunostajalta. Kohteen henkilötietoja
  (osakas/asukas) koskevat tiedot saadaan sopimussuhteen alkaessa pääsääntöisesti
  palvelunostajalta tai hänen edustajaltaan. Tiedot voidaan saada myös suoraan henkilöltä
  itseltään, tai kohteen asukastiedot voidaan hankkia myös viranomaisrekisteristä.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Työsuhteessa olevien henkilöiden tietoja luovutetaan ainoastaan lain edellyttämille
  viranomaistahoille.
  Asiakas- /kohdereksiterissä olevien henkilöiden tiedot
  Osakeluetteloon merkityt ja isännöitsijäntodistuksella annettavat tiedot luovutetaan asuntoosakeyhtiölain nojalla tietoihin oikeutetuille tahoille. Osakeluettelon julkisuudesta ja
  tiedonsaantioikeuksista on säädetty tarkemmin asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 27§:ssä.
  Henkilötunnusta ja muita kuin asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 27§:ssä (isännöitsijätodistus)
  tarkoitettuja tietoja ei ilmoiteta tai luovuteta tulosteena tai muussa muodossa
  isännöitsijätodistuksen tai osakeluettelon antamisen yhteydessä. Tietoja voidaan luovuttaa
  yhtiö osakkeenomistajalle tai viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti,
  mikäli joku osoittaa oikeutensa sitä vaativan. Lisäksi tietoja luovutetaan kolmansille
  osapuolille henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta palveleviin tarkoituksiin, kuten taloyhtiön
  ja isännöintiyrityksen sopimuskumppaneille, silloin kun se on tarpeen osapuolten välisten
  sopimusvelvoitteiden tai oikeuksien täyttämiseksi. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU-alueen
  ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Työsuhteeseen liittyvien asioiden ATK-rekisteriin on pääsy ainoastaan työsuhdeasioita
  hoitavilla henkilöillä. Kyseessä olevilla henkilöillä on käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot
  on suojattu teknisesti palomuurilla ja muiden teknisten keinojen avulla. 
  Paperilla olevat tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin vain rekisterinpitäjän nimeämillä
  työntekijöillä on pääsy.
  Asiakastietojen ATK-rekisteriin on käyttöoikeus ainoastaan niillä rekisterinpitäjän
  palveluksessa olevilla ja muilla määrätyillä henkilöillä tai määrättyjen yritysten henkilöillä,
  jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään tai rekisterin ylläpitotehtävissä. Kyseessä olevilla
  henkilöillä tai yrityksillä on käyttäjätunnukset ja salasanat. Työtilat, joissa sovelluksia
  käyttävien työasemat ovat, ovat lukittuja ja valvottuja. Tiedot on suojattu teknisesti
  palomuurilla ja muiden teknisten keinojen avulla. Paperilla olevat tiedot säilytetään
  valvotussa tilassa.
  Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaan vaitiolovelvollisia.
  Henkilötietoja sisältävät asiapaperit, joita ei enää tarvita, tiedot on tallennettu ATK-järjestelmään                                                                               ja ne laitetaan lukolliseen turvasäilöön. Näiden säilöjen tyhjennys hoidetaan asiapapereiden                                                                tuhoamiseen erikoistuneen toimijan kautta. Samoin arkistoidut asiapaperit,
  joiden arkistointiaika on umpeutunut tai joita ei lain mukaan tarvitse säilyttää, lähetetään
  tuhottaviksi.
 9. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä oin oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterinpitäjän rekisterissä olevat
  tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti
  allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle osoitteeseen SKIPA Kiinteistöpalvelut Oy,
  Nimismiehenpelto 4 B, 02770 Espoo. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä,
  henkilötunnuksensa, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Tarkastuksen voi suorittaa myös
  käymällä edellä mainitussa osoitteessa henkilökohtaiseksi henkilöllisyyden todistava
  asiakirja mukanaan.
 10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää henkilötietolain 29§:n
  mukaisesti virheen korjaamista koskevan pyynnön. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö
  tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee toimittaa rekisterinpitäjälle osoitteella SKIPA
  Kiinteistöpalvelut Oy, Nimismiehenpelto 4 B, 02770 Espoo. Oikaisupyynnön voi käydä
  tekemässä myös henkilökohtaisesti em. osoitteessa, kunhan osoittaa henkilöllisyytensä sen
  todentavalla mukana olevalla asiakirjalla.